Kapitálové životné poistenie

 

„Zabezpečte svoju rodinu“
 

Cieľom kapitálového životného poistenia je zabezpečiť príjem rodiny v prípade nastátia poistnej udalosti. Toto poistenie predstavuje aj vhodný spôsob sporenia, kde na konci poistenia Vám poisťovňa vyplatí dojednanú čiastku zvýšenú o podiely na zisku. Výhodou kapitálového životného poistenia je garantovaná úroková miera počas celej doby sporenia.

K hlavnému poisteniu je možné dojednať množstvo pripoistení, ktoré poskytujú poistnú ochranu v prípade úrazu, hospitalizácie, diagnostikovania kritickej choroby a invalidity, oslobodenie od platenia poistného, denné odškodné za pobyt v nemocnici, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia a ďalšie iné pripoistenia.