Pripoistenia k produktom životného poistenia

 

„Nebojte sa choroby a úrazu“

Pripoistenia k produktom životného poistenia sú dôležité najmä preto, že v dôsledku úrazu alebo choroby sa môžu znížiť príjmy rodiny a na druhej strane sa zvýšia výdavky spojené s liečením.

Podstatou úrazových pripoistení je výplata poistného plnenia v prípade úrazu poisteného. 
Ďalším pripoistením je poistenie kritických chorôb, ktoré poskytuje poistnú ochranu v prípade diagnostikovania kritickej choroby.
V prípade, že sa klient stane invalidným v dôsledku úrazu a má dojednané oslobodenie od platenia poistného, poisťovateľ na seba preberá povinnosť platiť poistné.

Zoznam možných pripoistení:

  • Trvalé následky úrazu
  • Smrť úrazom
  • Hospitalizácia následkom úrazu
  • Hospitalizácia následkom choroby aj úrazu
  • Mesačná výplata v prípade pracovnej neschopnosti následkom úrazu
  • Kritické choroby
  • Čas nevyhnutného liečenia
  • Oslobodenie od platenia poistného.